Stadgar

§ 1
Skara Gille vill av kärlek till hemstaden och dess innevånare genom sammanhållning och under kamratliga former taga vård om stadens natur och dess historia, minnen och hågkomster samt verka för att tids- och samhällsförhållanden påkallade förändringar och nydaningar all hänsyn för stadens egenart och hembygdsarvets förpliktelser iakttages.

§ 2
Medlemskap i Gillet kan vinnas av män och kvinnor med anknytning till Skara som äro intresserade av Gillets syften.

§ 3
Till hedersledamöter av Gillet kunna dessutom kallas personer som under längre tid varit bosatta inom staden och som härunder gjort insatser som sammanfaller med Gillets mål och syften.

§ 4
Årsavgiften fastställes av årsstämman. Densamma skall vara kassabevararen tillhanda under första halvåret under det år avgiften gäller.

§ 5
Gillets angelägenheter handhas av Gillesnämnden som besår av ålderman, fyra bisittare och fyra ersättare. Åldermannen väljes för ett år i sänder. Övriga i nämnden väljes för två år, så att två bisittare och två ersättare väljas varje år.
Nämnden utser inom sig biträdande ålderman, gillesskrivare, kassabevarare och arkivarie. Nämnden är beslutsmässig då minst tre ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

§ 6
Gillets räkenskaper avslutas för kalenderår och skola av kassabevararen för granskning överlämnas till revisorerna senast den 15 januari varje år. Efter fullgjort uppdrag överlämna revisorerna Gillets räkenskaper jämte berättelse över revisionen till Gillesnämnden senast den 1 februari.

§ 7
Gillet samlas till årsstämma i mars månad varje år och till annan stämma då nämnden anser det påkallat eller då minst tio medlemmar skriftligen härom göra framställning till nämnden.
Kallelse till stämma sker genom annons i ortstidningen minst åtta dagar före stämmans avhållande.

§ 8
Vid årsstämma skola följande ärenden förekomma:
1. Stämmans öppnande.
2. Parentation över under året bortgångna medlemmar.
3. Gillets verksamhetsberättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Om ansvarsfrihet för Gillesnämnden.
6. Val av ålderman.
7. Val av två bisittare och två ersättare.
8. Val av två revisorer och två ersättare.
9. Val av övriga förtroendemän.
10. Övriga ärenden.
Gillesstämmor ordnas enligt av Gillesnämnden uppgjort program.

§ 9
Rösträtt tillkommer varje Gillesmedlem som erlagt stadgad avgift. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning och övriga ärende genom åldermannens utslagsröst.
Alla beslut fattas med enkelt röstflertal förutom då det är fråga om Gillets upplösning eller om ändring eller tillägg till dessa stadgar.

§ 10
För att nya ärenden skola kunna upptagas till avgöranden vid Gillesstämma, skola dessa följas av Gillesnämnden yttranden.

§ 11
Ändring eller tillägg till dessa stadgar få endast beslutas på årsstämma och skola då bifallas med minst 3/4av de vid stämman närvarande.

§ 12
För Gillets upplösning erfordras beslut härom med minst 4/5 v de röstande vid två på varandra följande gillesstämmor, varav en årsstämma.
Vid Gillets upplösning skola dess tillhörigheter med full äganderätt överlåtas till någon offentlig instutition i Skara, som åtager sig att använda tillgångarna för ändamål eller syften som Skara Gille företräder.